Pertti Kemppisen koordinaatio-koulutus 16.10.2010

13.10.2010

Muutama paikka vielä.... Psykokinestiikka-koulutus peruuntui, mutta tilalle saimme koordinaatio-koulutuksen 16.10.2010

Pertti Kemppisen koordinaatio-koulutus

 

Ajankohta ja paikka: 16.10.2010 klo 10.00-15.00 Veritas-stadion ja Poropuisto

Kohderyhmä: TuNL valmentajat

Kouluttaja: Pertti Kemppinen (TANOKE)

Hinta: Koulutus on ilmainen TuNL:n valmentajille

Koulutuksen teemat: Koordinaatio. Tutustuminen Tanoke-valmennuksen koordinatiiviseen liikekuvapankkiin, kehon kuvan ja kehon kaavan mallintaminen mielekkäällä tavalla.

Aikataulu: 10.00-12.00 luento Veritas Stadionin luentotiloissa. 12.00-13.00 ruoka tauko ja siirtyminen Poropuistoon (ruoka ei sisälly koulutukseen) 13.00-15.00 käytännön osuus Poropuistossa.

Ilmoittautuminen: http://www.turunnappulaliiga.fi/koulutus_ja_valmennus/pertti_kemppisen_koordinaatio-ko/

 

Lyhyesti Tanoke-koordinaatiovalmennuksesta

Tanoke on syntynyt mallintamalla lasten ja nuorten liikuntasuorituksia luonnollisessa ympäristössä. Tämän vuoksi sitä on helppo soveltaa myös seuravalmennukseen ja koululiikuntaan. Tanoke valmennusjärjestelmä on suunniteltu niin, että merkittävä osa liikekuvamalleista voidaan tehdä yksin, ilman joukkuetta tai harjoituskaveria. Tavoitteena on saada lapset ja nuoret harjoittelemaan taitoja myös omalla ajallaan.

Tanoke-valmennuksella tarkoitetaan liikehermoratojen kehittämistä, sisäistä rauhaa, kokemis- tai käyttäytymistaitoa, jonka ihminen osaa niin hyvin, ettei hän ehkä edes tiedosta osaavansa sitä. Tanoke-menetelmän tarkoituksena on poistaa lasten- ja nuorten liikunnasta stressiä, itsesyytöksiä ja kykyjemme rajallisuutta koskevia käsityksiä. Olennaista on, kuinka toteuttaa liikuntasuorituksia ilman stressiä.

Tanoke-koordinaatio-opetuksen avulla on mahdollista oppia noin 500 erilaista koordinatiivista liikekuvamallia. Suurin osa liikkeis­tä on kehitetty monivuo­tisen tuotekehittelyn tuloksena kansainväli­sessä taitokoulussamme. Koordinatiivi­sia liike­kuvamalleja voidaan käyttää niin perus­lii­kunnan opetuk­sessa kuin huippu-urheilussakin.

Tanoke-harjoitte­lu korostaa mielikuvaharjoitte­lun merkitys­tä. Mielikuvat voidaan ottaa käyttöön heti alusta alkaen taito­valmennusta tukevaksi elementiksi. Suoritus­vaiheessa lapsen ja nuoren mieliala pyritään ren­touttamaan. Rentous takaa aistien valp­pauden, jolloin liikekuvamallin idea sisäistetään yleensä posi­tiivisessa merkityk­sessä.

Lapsen motorinen kehittyminen on yhteydessä hermoston kehitykseen. Lapsen oppiessa motorisia liikekuvamalleja hänen motoriset hermopäät­teensä ja aivojensa motoriset toimintayk­sikkönsä aktivoituvat. Tällöin hankittujen moto­risten taitojen nopeus ja tarkkuus kasvaa harjoittelun myötä. Koor­dinatiivisilla harjoituk­silla on todettu olevan keskeinen merki­tys hermoratojen ja oman kehon hahmottami­seen sekä keskit­ty­miskyvyn kehittämiseen.

Liikekuvamallien oppiminen ja keskittyminen niihin tapahtuu aina tietyssä rytmissä ja harmoniassa. Tanoke-käsityksen mukaan korkeimman taitotason saavuttaminen tapahtuu par­hai­ten mallintamisen avulla. Mal­lintaminen lisää tietoa Tanoke-menetelmien perusmetodeista, eli siitä miten tietty liikeku­vamal­li tehdään. Sisäinen osaamisen mallinta­minen toimii kehit­tymisen ongelmanrat­kaisustrategia­na.